Vorm geven aan Europa

 

 Oproep (12 stellingen, corresponderend met de 12 sterren op de Europese vlag)….

 

Als Christenen belijden wij ons gemeenschappelijk geloof in de drie-enige God:

            De Vader als Schepper van alle dingen,

            De Zoon als Verlosser van de Wereld, en

            De Heilige Geest als Trooster en Voorspraak. (1)

 


Ondanks verschillen in denominatie belijden wij de eenheid van Gods volk. (2)

 

Wij erkennen Jezus' blijvende opdracht aan zijn discipelen om anderen uit te nodigen tot geloof in Hem en hen daarin te trainen. (3)

 

Wij erkennen eveneens Jezus' blijvende aansporing tot zijn discipelen om "zout en licht" te zijn. (4)

 

Deze opdracht houdt onvermijdelijk in dat christenen de verantwoording hebben om zich in te zetten voor de vormgeving van de maatschappij en het openbare leven op alle terreinen. (5)

 

Dit is een individueel getuigenis, naast de sociale betekenis van kerken en gemeenten, dat veel verder reikt. (6)

 

Volgens Jezus is het doel van het christelijk getuigenis niet om een politieke machtsstructuur op te richten, maar elkaar te dienen; er is geen sprake van heilige oorlog of onderwerping, maar van liefde en respect voor elkaars vrijheid. Dat is de manier om het "Koninkrijk van God" te bouwen. (7)

 

Vanaf het begin tot vandaag de dag heeft het christelijk getuigenis vorm gekregen onder de meest gevarieerde sociale and politieke omstandigheden – het is niet aan een bepaalde regeringsvorm of maatschappelijke structuur gebonden. (8)

 

Het christelijk getuigenis vindt in de 21e eeuw plaats onder de voortdurend veranderende omstandigheden van een wereldwijd netwerk van gevarieerde contacten. Jezus' "Wereldwijde Opdracht" bekrachtigt en bezielt christenen van vandaag om actief in dit proces deel te nemen en de geboden kansen te gebruiken. (9)

 

Het samengroeien van Europa is deel van deze ontwikkeling. Dit Europese proces vereist dus een creatieve toewijding van christenen in alle opzichten – de belofte van de Heer geldt ook hiervoor. (10)

 

In een democratisch gestructureerd Europa kan dit onder meer worden gerealiseerd doordat

Zo kan de creatieve kracht van de Europese Christenheid op democratische manier gesteund, gebundeld en politiek gerealiseerd worden in Straatsburg. (11)

 

Het actief vormgeven van Europa door christenen wordt het best uitgedrukt door een verwijzing naar God in de Preambule van de Europese Grondwet; christenen uit alle Europese landen moeten zich juist de komende weken nogmaals sterk maken voor de erkenning van Gods Naam – door intensief gebed en door deze overtuiging kenbaar te maken aan hun eigen regeringen, want deze zullen spoedig moeten beslissen over deze Grondwet. (12)


 

Toetsstenen voor de Verkiezing

 

 

Deze toetstenen kunt u schriftelijk of mondeling voorleggen aan kandidaten of partijen:

 

  1. Wat is uw standpunt ten aanzien van de kwestie rond de verwijzing naar God in de Preambule van de nieuwe Grondwet?

 

  1. Wat is uw standpunt over de toetreding van Turkije als lid van de Europese Unie?

 

  1. Is het noodzakelijk dat Europa gegrondvest is op de westerse christelijke cultuur?

 

  1. Van welke 'fractie' van het Europees Parlement maakte u deel uit of wilt u deel uitmaken?

 

 

U kunt ook de hoofdkantoren van partijen benaderen om een reactie op deze criteria, want zij hebben zich allemaal over Europa uitgesproken. Hun postadressen of e-mailadressen zijn via het internet gemakkelijk te vinden, door de naam van de partij als zoekterm in te voeren.

 

 

Hoe de verkiezingen in hun werk gaan

De Europese Verkiezingen zijn gebaseerd op een systeem van partijlijsten. Politieke partijen stellen een nationale lijst van kandidaten op, met inachtneming van diverse aspecten. Bij deze verkiezing heeft elke stemgerechtigde één stem, die hij of zijn kan uitbrengen op een van de ongeveer 20 partijen op het stembiljet. Er is bij de Europese verkiezingen een kiesdrempel van 5 procent. Een partij die minder dan 5 % van de stemmen krijgt, wint geen zetels.

De zetelverdeling is gebaseerd op het procentueel aandeel dat elke partij binnenhaalt van het totaal aantal stemmen dat is uitgebracht op de individuele lijsten.

Op het stembiljet staan ook de namen van de kandidaten van de individuele partijen. De eerste zetel gaat naar de kandidaat met de meeste stemmen op de kieslijst van die partij. De volgende zetel gaat naar degene met het op eén na hoogste aantal voorkeurstemmen, enz. Dit betekent dat de kandidaten die het hoogst op de lijst staan de grootste kans hebben om gekozen te worden.

 

 

Internationale informatie in alle Europese talen

kijk op www.elections2004.eu.int

of schrijf aan    Europees Parlement

                        Allée du Printemps B. P. 1024

                        F - 67070 Strasbourg;            

 

Tel: 0033 / 388 17 4001 (Frans, Engels, Duits)

 

 


Achtergrondinformatie over de verwijzing naar God

 

Aan ieder die vindt dat de Europese grondwet een verwijzing naar God dient te bevatten

 

De regeringswisseling in Spanje vanwege de aanslagen in Madrid van 11 maart en het toegeven van Polen, maken het denkbaar dat de Europese Grondwet onder het Ierse voorzitterschap in de eerste helft van het jaar aanvaard wordt. Omdat de nieuwe waardering van het stemrecht van Spanje en Polen de belangrijkste kwestie is, zal de ontwerpgrondwet waarschijnlijk in de voorgestelde vorm worden aangenomen, zodra die kwestie geregeld is

Dit ontwerp bevat echter geen verwijzing naar God in de preambule. Toch is dat een van de meest fundamentele onderwerpen, of misschien zelfs het doorslaggevende punt wat betreft de toekomstige vorm van het leven in Europa.

Waar kunnen grondrechten als de waardigheid van de mens anders op gebaseerd worden dan op het gezag van Hem die de mens schiep, en die dus verheven is boven elke gangbare tijdgeest? Die kan immers heel snel veranderen, zoals de ervaringen van Duitsland bewijzen.

Wat heeft het voor zin over de waardigheid van de mens te spreken, als die niet ook ongeborenen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap omvat, of oude mensen die willen sterven, of bevruchte menselijke eicellen buiten het lichaam, die zich mogelijk tot gehandicapte kinderen zouden ontwikkelen (PID)?

 

De verwijzing naar God heeft rechtstreeks te maken met het spreken over mensen!

De waardigheid van de mens is afhankelijk van de erkenning van God.

 

Een fors aantal van de 25 EU lidstaten heeft zich al uitgesproken vóór een verwijzing naar God in de preambule. Zullen ze de moed hebben om deze hangende kwestie opnieuw te behandelen, nu consensus binnen handbereik is? Zullen ze een probleem aanpakken dat voor de meeste staatshoofden van ondergeschikt belang is? Zonder een wonder zal er aan het pakket niet meer gemorreld worden.

 

Op 19 April hebben we in feite een soort wonder meegemaakt. Niemand verwachtte Tony Blairs omkeer na jaren van verzet. Nu pleit hij voor het houden van een referendum over de Grondwet van de EU. De bookmakers hebben voorspeld dat hij met zes tegen één volledig verslagen zal worden. Zeven andere landen, waaronder Ierland en Denemarken, waar de meningen zeer verdeeld zijn, hebben besloten tot een volksraadpleging. Als slechts één lidstaat het ontwerp voor de grondwet verwerpt, zal daarmee, volgens de huidige regels, het constituerend Verdrag van Europa, voor heel Europa als verworpen gelden. In dat geval zal de Unie waarschijnlijk in een "Europa van de twee snelheden" uiteenvallen, met als gevolg een politieke en administratieve chaos.

 

De vraag hoe zij dienen om te gaan met de "religieuze kwestie" kan nu van belang worden voor de regeringsleiders, zo niet om geestelijke dan toch om politieke redenen, omdat het een essentiële kwestie is voor miljoenen kiezers. Misschien hebben ze nog een duwtje van hun volk in deze richting nodig.


Daarom vragen wij dringend aan allen die het met de inhoud van deze oproep eens zijn:

1.      breng deze belangrijke geestelijke kwestie nogmaals in gebed, individueel of als groep. Door gebed bereiken wij de BAAS boven alle bazen;

2.      stuur deze tekst naar uw vrienden en kennissen via e-mail of gewone post.

3.  stuur hierover een korte brief naar uw regeringsleider, en verzoek hem beleefd deze kwestie van de verwijzing naar God op de agenda te zetten en er vóór te stemmen, voordat de definitieve stemming over de Grondwet plaatsvindt.

 

 

Achtergrondinformatie over de Europese verkiezingen

 

Europa heeft nu wakkere christenen nodig

 

De belangrijke verkiezingen van Europarlementariërs worden op 10 juni gehouden. Voor de eerste keer met 25 lidstaten en ongeveer 338 stemgerechtigde kiezers. Wie wil dat Europa blijvend geregeerd wordt op basis van haar joods-christelijke wortels, wie wil dat Europa een "christelijke ziel" heeft, behoort te gaan stemmen op een partij die christelijke waarden en een bijbels mensbeeld onderschrijft. Het kan zijn dat deze fundamentele standpunten niet uitdrukkelijk met het christelijk geloof in verband gebracht worden, maar wel openlijk worden ondersteund. (Dit geldt voor bepaalde landen.)

De nationale partijen zullen dan een gezamenlijke "fractie" in het Europees Parlement vormen. Gezien de grote kwesties aangaande onze toekomst, zoals biotechnologie, nanotechnologie, de onderhandelingen met Turkije over EU lidmaatschap, en het antisemitisme, is het van het grootste belang de christelijke krachten in Straatsburg te versterken, die de "religieuze kwestie" niet beschouwen als een "overbodig kenmerk van de middenklasse" ("laicité") maar als integraal onderdeel van de westerse cultuur.

Bij de vorige Europese verkiezingen in 1999 was de opkomst slechts 40 %. Als alle christenen wél zouden gaan stemmen, zou de invloed van hun stem op Europa haast dubbel tellen. Dat moet toch genoeg aanmoediging zijn om op 10 juni te gaan stemmen!

Bovendien is de invloed van het Europees Parlement, vergeleken met de Europese Commissie and de Raad voor Europa (bestaande uit alle EU regeringsleiders) duidelijk toegenomen onder de regels van de nieuwe Grondwet. Daarmee wordt het probleem van de onevenredige politieke impact van de verschillende fracties versterkt..


Het is tijd: Europa is hier!

En de christenen? Zijn die ook "hier" – wakkere mannen en vrouwen, die inzicht in politiek hebben, hun rol spelen en actief deelnemen aan de vormgeving van Europa?

Het politieke Europa zal christelijk zijn in dezelfde mate dat de christenen politiek wakker zijn.

 


Ortwin Schweitzer, Erlachstr. 45, D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Mail: Ortwin.Schweitzer@t-online.de

Homepage: www.beter-im-aufbruch.de.vu/ Deze tekst is daar  in vele talen te raadplegen. Stuur deze tekst zo snel mogelijk door aan al uw gelovige vrienden. De verkiezingen zijn al op 10 juni 2004.